صفحه اصلی

دروس آموزشی

ویروس کرونا توانایی‌های بشر را به گونه‌ای جدی محک می‌زند. از این تجربه نادر چه می آموزیم؟ تاثیر و ماندگاری آن در رویه‌های علمی و عملی معماری کدام است؟ سمینارک تلاش ما برای ارائه پاسخی شایسته در خصوص شیوه های نوین و موثر آموزش غیر حضوری است. 

شیما واحدپرست
مدیرعامل و بنیان گذار

});