درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 05:فرآیندهای فردی

seminarc 15 مهر 1401
در حال بارگذاری پخش کننده...

همانطور که در اپیزود قبل ارتباط را شرح دادیم در این اپیزود میخواهیم به بررسی دقیق تر فرآیند ارتباط بپردازیم.
فرآيند ارتباط شامل سه مرحله اصلي ميشه: احساس، ادراك و شناخت است.
ما اول اتفاقات و چیزهای پیرامون را با حواس پنچ گانه دریافت و احساس میکنیم و بعد از آن، داده های دریافتی را ادراک میکنیم. نتیجه ادراکات ما، شناخت ما از آن موضوع را حاصل میکند. بعد از اتمام این فرآیند ما دست به انجام رفتار و افعال مورد نیاز شناخت میزنیم.

پاسخ

});