درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 05:فرآیندهای فردی

seminarc 14 بهمن 1401

همانطور که در اپیزود قبل ارتباط را شرح دادیم در این اپیزود میخواهیم به بررسی دقیق تر فرآیند ارتباط بپردازیم.
فرآيند ارتباط شامل سه مرحله اصلي ميشه: احساس، ادراك و شناخت است.
ما اول اتفاقات و چیزهای پیرامون را با حواس پنچ گانه دریافت و احساس میکنیم و بعد از آن، داده های دریافتی را ادراک میکنیم. نتیجه ادراکات ما، شناخت ما از آن موضوع را حاصل میکند. بعد از اتمام این فرآیند ما دست به انجام رفتار و افعال مورد نیاز شناخت میزنیم.

پاسخ

});