درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 03:رویکردها در روانشناسی معماری(بخش دوم)

seminarc 14 خرداد 1402

در فرایند حل مسئله هدف و دیدگاه ما نسبت به حل مسئله امر مهمی است. رویکردهای مختلف روانشناسی در معماری هر یک میتواند دید متفاتی به حل مسئله بدهد اما باید توجه داشت که توجه به هر رویکرد الزاما به نادیده گرفتن دیگر رویکردها منجر نمیشود. تمامی رویکردها به نوعی مکمل یکدیگرند.

پاسخ

});