درس 1 از 0
در حال پیشرفت

اپیزود 01:نیازهای انسانی

seminarc 15 خرداد 1402
هرم مازلو یکی از اصولی است که نیازهای انسانی و مراتب آن را به خوبی نشان میدهد.در مرحله اول با تامین هریک از این طبقات میتوان به نیازهای روانی فردی نزدیکتر شد. تلاش معماران و شهرسازی باید در این راستا باشد که فضایی را طراحی کنند که کاربر بتواند به قله این هرم که «نیازهای خودشکوفایی و رشد استعدادها» میباشد، نزدیک شود.
محمد مهدی جهاندوست
مهدی جهاندوست (معمار-مرمت‌گر)

پاسخ

});