اپیزود 05:فرآیندهای فردی

همانطور که در اپیزود قبل ارتباط را شرح دادیم در این اپیزود میخواهیم به بررسی دقیق تر فرآیند ارتباط بپردازیم. فرآيند ارتباط شامل سه مرحله…

اپیزود 04:ارتباط انسان و محیط

انسان همیشه تلاش میکند تا با محیط ارتباط برقرار کند و در برابر اتفاقات پیرامونی خود عکس العملی نشان دهد. متخصص های امروزی سعی دارند…

اپیزود 01:نیازهای انسانی

هرم مازلو یکی از اصولی است که نیازهای انسانی و مراتب آن را به خوبی نشان میدهد.در مرحله اول با تامین هریک از این طبقات…

});