دوره‌ها

 • 5 درس‌ها

  راندوی آب حوض و استخر

  حوض و استخر  از جمله عناصر معماری ای هستند که به طور معمول در فضاهای خارجی و محوطه سازی مورد استفاده فراوان قرار می گیرند. از این رو راندوی این عناصر در راندوی پرسپکتیوهای خارجی و سایت پلان بسیار حائز اهمیت است. به منظور نمایش بافت آب ساکن لازم است به تکنیک های راندوی سطح و متریال آب مسلط باشید. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای راندوی متریال آب ساکن از جمله آب استخر و آب حوض لازم است بدانید فراهم آمده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی آسمان 1

  در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، لازم است تا با انواع بافت های مورد استفاده در راندوی آسمان آشنا شوید که در این دوره ی آموزشی، این امکان برای شما فراهم شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی آسمان 2

  در راندو و به طور کل ترسیمات معماری به منظور ارائه بهتر یک بنا و در راستای متصل کردن بنا به زمینه (back ground) از تکنیک های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها ترسیم بافت عناصر های طبیعی فضا از جمله آسمان می باشد. نحوه ی ترسیم و نمایش آسمان بسته به نوع ساختمان و تکنیک یا رنگ های راندوی آن متفاوت بوده و انتخای صحیح نوع آسمان میتواند تأثیر بسزایی در ارائه ی هرچه بهتر تصویری‌ که در ذهن طراح است داشته باشد. با توجه به اهمیت چگونگی به تصویر کشیدن آسمان و تأثیر آن در ارائه ی طرح، در این دوره ی آموزشی، آموزش راندوی انواع آسمان، با تکنیک ها و ابزارهای مختلف در اختیارتان قرار گرفته است.

 • 5 درس‌ها

  راندوی بوته

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری و ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع گیاه و بوته است که در شکل های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی انواع بوته ها نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بوته های روان نویسی تک رنگ و تکنیک استفاده از ماژیک در اضافه کردن بافت و رنگ به آن است که در این دوره ی آموزشی در قالب راندوی 4 نوع بوته در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

 • 3 درس‌ها

  راندوی تخته سنگ

  نمایش عناصر طبیعی در ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. چرا که محوطه طبیعی از اجزای جدانشدنی ساختمان بوده و نشان دادن بنا در بستر طبیعی دارای اهمیت فراوان است. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه وجود دارد انواع تخته سنگ است که نمایش آن نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو است که در این دوره ی آموزشی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

 • 2 درس‌ها

  راندوی توپوگرافی

  خطوط توپوگرافی به خطوط هم ترازی گفته میشود که موقعیت ارتفاعی زمین در هر نقطه را مشخص میکند. توپوگرافی از جمله عناصری طبیعی ای است که نشان دادن آن در راندوی سایت پلان و تحلیل سایت اهمیت فراوانی دارد. به منظور نمایش توپوگرافی بایست به انواع ترکیب و استفاده از تکنیک های راندوی سطح، راندوی زمین و انواع متریال و عناصر طبیعی مسلط باشید که در این دوره ی آموزشی به تک تک آن ها اشاره شده است.

 • 3 درس‌ها

  راندوی چمن

  نمایش عنصر های طبیعی به کار رفته در یک طرح، در ارائه ی تصویری که طراح از طرح دارد تاثیر بسزایی دارد. به همین منظور لازم است به نحوه ترسیم و راندوی آن ها مسلط باشید. یکی از عناصر طبیعی پرکاربرد در طراحی ها چمن است که هم در ترسیمات پلان و هم در ترسیمات پرسپکتیو بکار می رود. در این دوره ی آموزشی چندین تکنیک راندوی چمن آموزش داده شده است.

 • 6 درس‌ها

  راندوی درخت رئال در پلان 1

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در پلان رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در پلان به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

 • 4 درس‌ها

  راندوی درخت رئال در پلان 2

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در پلان رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در پلان به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی درخت رئال در نما 1

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در نما و پرسپکتیوها، رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در نما و پرسپکتیو به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

 • 4 درس‌ها

  راندوی درخت رئال در نما 2

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در نما و پرسپکتیوها، رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در نما و پرسپکتیو به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی درخت رئال در نما 3

  نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در نما و پرسپکتیوها، رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در نما و پرسپکتیو به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی درخت گرافیکی در پلان

  نمایش عناصر طبیعی در ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی پلان انواع درخت های گرافیکی در‌ پلان های معماری، سایت پلان ها و پلان های تحلیل سایت نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بافت های مورد استفاده در ترسیم درخت و در مرحله اول نشان دادن درخت در بهترین حالت بدون استفاده از رنگ است که جزئیات کامل آن در این دوره ی آموزشی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

 • 5 درس‌ها

  راندوی درخت گرافیکی در نما

  نمایش عناصر طبیعی در ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی انواع درخت های گرافیکی در‌ نما های معماریو پرسپکتیوها نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بافت های مورد استفاده در ترسیم درخت و در مرحله اول نشان دادن درخت در بهترین حالت بدون استفاده از رنگ است که جزئیات کامل آن در این دوره ی آموزشی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

 • 4 درس‌ها

  راندوی درختچه

  از عناصر طبیعی که در نمایش فضای طراحی شده بکار می رود، انواع درختچه و فلاور باکس است. برای ترسیم و نمایش هر چه دقیقتر انواع درختچه و گیاه لازم است به تکنیک های راندوی سطح و بافت هایی که در ترسیم آن ها استفاده می شود تسلط داشته باشید. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای نترسیم بافت انواع درختچه و فلاور باکس و راندوی آن ها نیاز دارید آموزش داده خواهد شد.

 • 3 درس‌ها

  راندوی دریا و رودخانه

  راندوی دریا، رودخانه و برکه از جمله عناصر طبیعی هستند که معمولا برای نشان دادن سایت طراحی و از این رو در سایت پلان ها و شیت های تحلیل سایت کاربرد بسیار دارند. به منظور نمایش بافت آب لازم است به تکنیک های راندوی سطح و متریال آب مسلط باشید. در این دوره ی آموزشی آنچه برای راندوی متریال آب های طبیعی از جمله آب برکه، آب رودخانه و دریا لازم است بدانید فراهم آمده است.

 • 4 درس‌ها

  راندوی شاخه و تنه

  در ترسیمات معماری، درخت از عناصر پرکاربردی است که نمایش انواع آن، به اقتضای نیاز طراحی، با تکنیک های گوناگونی قابل انجام است. شاخه و تنه درخت از اجزای جدانشدنی درخت است که در این دوره ی آموزشی انواع تکنیک های ترسیم و راندوی آنها به طور مجزا از درخت آموزش داده شده است.

});