فیگور

برای نشان دادن مقیاس و یا فعالیت های جاری در یک فضا معمولا از المان هایی مانند فیگور و ماشین استفاده می شود. فیگوهایی که در راندوها استفاده می شود به طور معمول فیگور های شماتیک و بدون جزئیات هستند که شیوه ترسیم آن ها با فیگورهای رئال و واقعی متفاوت است. در این پک آموزشی با چند مدل فیگور پر کاربرد در ترسیمات معماری آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 25000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});