راندوی درخت رئال در نما 1

نمایش عناصر طبیعی در ترسیمات معماری یکی از اصول حائز اهمیت بوده که بعضا در بسیاری از فضاها عدم ترسیم آن به معنای نقص ارائه تلقی می شود. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. برای نشان دادن هرچه بهتر درخت ها در نما و پرسپکتیوها، رنگ تاثیر به سزایی دارد. همچنین نحوه استفاده از ابزار راندو و تکنیک های راندوی سطح به کار رفته در راندوی درخت تاثیر به سزایی در راندوی کلی و حال و هوای فضای ترسیم شده دارد. برای استفاده از درخت با راندوی متناسب با بنا نیاز است تا با چندین مدل درخت رئال و نحوه راندوی آن آشنا شوید. در این دوره آموزشی تلاش بر آن بوده که راندوی انواع پرکاربرد درخت های رئال در نما و پرسپکتیو به طور کامل و با جزئیات کامل و نکات ترسیمی پر اهمیت ارائه گردد.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 33000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});