راندوی درخت گرافیکی در نما

نمایش عناصر طبیعی در ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه ظاهر میشود انواع درخت است که در شکل ها و سبک های متنوع ارائه میشود و در به تصویر کشیدن فضای مورد نظر نقش پررنگی را ایفا میکند. نمایش و‌ راندوی انواع درخت های گرافیکی در‌ نما های معماریو پرسپکتیوها نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو مثل ترسیم انواع بافت های مورد استفاده در ترسیم درخت و در مرحله اول نشان دادن درخت در بهترین حالت بدون استفاده از رنگ است که جزئیات کامل آن در این دوره ی آموزشی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+4 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 34000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});