راندوی درختچه

از عناصر طبیعی که در نمایش فضای طراحی شده بکار می رود، انواع درختچه و فلاور باکس است. برای ترسیم و نمایش هر چه دقیقتر انواع درختچه و گیاه لازم است به تکنیک های راندوی سطح و بافت هایی که در ترسیم آن ها استفاده می شود تسلط داشته باشید. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای نترسیم بافت انواع درختچه و فلاور باکس و راندوی آن ها نیاز دارید آموزش داده خواهد شد.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 28000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});