راندوی تخته سنگ

نمایش عناصر طبیعی در ارائه ی طرح تأثیر بسزایی دارد. چرا که محوطه طبیعی از اجزای جدانشدنی ساختمان بوده و نشان دادن بنا در بستر طبیعی دارای اهمیت فراوان است. از جمله عناصر طبیعی که در فضای محوطه وجود دارد انواع تخته سنگ است که نمایش آن نیازمند تسلط به تکنیک هایی از راندو است که در این دوره ی آموزشی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399
+3 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 26000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});