تکنیک‌های راندوی سطح

به منظور یادگیری راندوی احجام و مدارک معماری، لازم است پس از تسلط به نحوه ترسیم خطوط روانویسی و ماژیکی، راندوی سطوح و پس از آن به راندوی احجامی که از تعداد متعددی سطح تشکیل شده اند پرداخته شود. برای راندوی سطوح به طور کلی از تعدادی تکنیک و یا ترکیب تکنیک ها استفاده می شود. در صورت پیدا کردن تسلط به راندوی سطوح، راندوی احجام و داده های معماری بسیار ساده و حاصل از ترکیب تکنیک های فوق خواهد بود. در این دوره آموزشی با 8 تکنیک اصلی راندوی سطح آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 20 بهمن 1399

پاسخ

});