ترسیم دیاگرام‌های روند (برای روایت کردن)

در این جلسه تمرین می‌کنیم، قصۀ طراحیمان را شرح دهیم. از کجا شروع کردیم و چگونه قدم به قدم جلو رفتیم. به مخاطب می‌گوییم چرا اثر معماریمان به این نقطه رسیده است.
seminarc · 20 تیر 1401
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 125000تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});