پرسپکتیو یک نقطه

یکی از دشواریهای ناگزیر در رسم پرسپکتیو، به گریز بردن خطوط میباشد و از اینرو هرچه تعداد گریزها در یک پرسپکتیو کمتر باشد، سختی ترسیم آن کمتر خواهد بود. پرسپکتیو یک نقطه‌ای از آنجا که یک گریز (گریز اصلی) دارد و همچنین از آنجا که یک‌ سری از وجوه عمودی ازموضوع با پرده تصویر موازیند، مزایای ویژه ای ایجاد میکند تا طراحان به کاربرد آن راغبتر باشند. از مزایای دیگر پرسپکتیو یک‌نقطه آن است که برخلاف پرسپکتیوهای دو نقطه و سه نقطه که حداقل یک گریز در خارج از محدوده پرسپکتیو مستقر است، تنها گریز در آن درون محدوده ترسیم قرار دارد. همچنین وجوهی از موضوع که با پرده تصویر موازیند،‌مانند یک نما تصویر میشوند وهر یک دارای مقیاسی میباشند و این مقیاس ممکن است مقدار رندی نباشد ولی با این حال اینکه یک مقیاس بر سرتاسر هریک از وجوه یاد شده حاکم است آسانی در برآوردهای هندسی را بهمراه خواهد داشت. همچنین سایر خطوط با خطکش ریلی یا خطکش تی و گونیا ترسیم میشوند که به سرعت و دقت ترسیم می افزاید. مزیت دیگر این نوع از پرسپکتیو آن است که میتوان یک برش را به برش-پرسپکتیو تبدیل کرد و بعد سوم را در آن به نمایش گذاشت. همین کار را در مورد پلان هم میتوان انجام داد. براین اساس قرار است تا روشهای پیشنهادی برای ترسیم درست و سازگار با قوانین هندسی را درمورد پرسپکتیو یکنقطه‌ای نمایش دهیم.
Reza · 5 تیر 1400
+7 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 80000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});