پرسپکتیو دو نقطه

پرسپکتیو دو‌نقطه‌ای از دیدگاه دشواری در ترسیم، بین پرسپکتیوهای یک نقطه‌ای و سه‌نقطه‌ای قرار میگرید و قوانین هندسی که بر یکنقطه‌ای چیره بود، اینجا و در سه‌نقطه‌ای نیز کارایی خواهد داشت. اینکه در این پرسپکتیودو گروه از خطوط اصلی به گریزهای اصلی میروند، اشیا در دو بعد حس عمق فضایی به خود میگیرند. بهتر است در پرسپکتیو دونقطه‌ای یکی از گریزها نزدیک به ترسیم و دیگری از آن دور باشد و همین موجب میشود در بسیاری موارد به میز بزرگتری نیاز داشته باشیم و تلاش کنیم ابزاری خلق کنیم که در ترسیم خطوطی که از گریز دورتر میگذرد ما را یاری کند تا به ازای ترسیم هر خط انرژی کمتری صرف شود. در قیاس با قوانین و عناصر هندسی که در کتاب هندسه یک دانش‌آموز در برای یک سال تحصیلی هست، قوانین پرسپکتیو به مراتب کمتر است و با تمرین میتوان به بسیاری از آنها مسلط شد.

Reza · 20 مرداد 1400

پاسخ

});