معرفی انواع روش های ترسیم

بسیاری از روشها و علوم کاربردی، از دو بخش تشکیل میشوند. یکی بخش تئوری و دیگری بخش عملی. اینجا قرار است که به بخش تئوریک فرایند معادل‌سازی تصویری احجام فیزیکی بر روی کاغذ بپردازیم که در آن ردپای کارکرد چشم و عناصرش بوضوح دیده میشود. عناصری چون عدسی، نور، شبکیه و اشیاع.

این بخش، معرفی کلی خواهد بود که ساختار و چگونگی پدید آمدن یک تصویر که معادلی از یک شیٔ میباشد را نشان میدهد و از اینرو در بخشهای عملی خواهیم توانست که با تکیه بر فهم این ساختار عناصر جزیی تر و یا کمکی را معین کنیم.

اگر قرار باشد که این معادل سازیها را بر اساس وضعیت پرتوهای نور نسبت به یکدیگر تقسیم بندی کنیم، آنها شامل دو گروه خواهند بود: یکی سامانه‌ای که در آن پرتوهای نور یکدیگر را در یک نقطه ملاقات میکنند و دیگری سامانه‌ای که در آن پرتوها با یکدیگر وموازی هستند.

در هر کدام از این دو سامانه نیز تقسیم بندیهایی بر اساس وضعیت شیٔ به پرده تصویر و پرتوها نسبت به پرده تصویر خواهیم داشت که بمرور در دروس بعدی توضیح داده خواهند شد.
Reza · 17 خرداد 1400
+1 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 60000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});