شناخت ابزار ترسیم

در فرایند خلق طرح معماری، آنجا که اسکیسهای شلخته ولی زاینده، باید به ترسیمی فنی منتج شوند، اهمیت هندسه ترسیمی و ابزار ترسیم آشکار میشوند.

برای معادل سازی کالبد بر روی کاغذ، ناچار از فراگیری فنون مرتبط با آن هستیم. اشراف بر هندسه‌ای که در حوزه آموزش و حرفه معماری رایج است، به خبرگی در کار با نرم افزار معماری کمک فراوانی خواهد کرد و این اشراف از رهگذر تمرین و آموزش روی کاغذ بدست میآید. از طرفی حتی بدون در نظرگرفتن سودمندیهای آن در ارتباط با نرم‌افزار، ترسیم بر روی کاغذ، زایندگی و کیفیت متمایز خود را دارد.

علاوه بر کاغذ که از محصولات و نیازهای تمدن بشری است، انواع قلم، پرگارها، خطکشها، ... نیز از نیازهای مهم بویژه در حوزه معماری میباشند. هنرجویان با بسیاری از ابزار مربوط آشنایی دارند. ولی خطکش ریلی (Parallel Ruler) ابزار بسیار کارامدی است که در این مجال به ویژگی، روش (پیشنهادی) ساخت و نصب آن خواهیم پرداخت.

نیاز به دسترسی به شبکه عمود برهم روی کاغذ، دلیل ضرورت تهیه و بکارگیری آنرا توجیه میکند. این شبکه که شامل دو گروه از خطوط میشود (خطهای هر گروه با یکدیگر موازیند)، در طراحی بسیار ضروری میباشد و با استفاده از خطکش ریلی و گونیا میتوان چنین نیلزی را پاسخ داد.

فرانسیس دی کی چینگ در کتاب گرافیک معمارانه (ARCHITECTURAL GRAPHICS) خطکش ریلی را با خطکش تی مقایسه میکند. وی خطکش ریلی را ابزاری با دقت بالا، سرعت بالا یاد میکند که حمل و نقل و نصب آن دشوار میباشد و در مقابل خطکش تی را ابزاری با سرعت و دقت پایین میداند که حمل و نقل آن آسان است.

Reza · 11 خرداد 1400
+14 ثبت نام شده
ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});