راندوی پرسپکتیو داخلی

در فضاهای داخلی جداره ها، مبلمان ثابت و مبلمان متحرک از عناصر اصلی طراحی بشمار می روند. در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی نیز به همین نسبت نحوه ترسیم مبلمان دارای اهمیت فراوان است. فضاهای داخلی به شیوه های متفاوتی از جمله به صورت نما و فلت و یا به صورت پرسپکتیو دید ناظر نمایش داده می شوند که در این دوره آموزشی اصول اولیه و جزئیات راندوی انواع فضاهای داخلی نشان داده شده است.

Shima Vahedparast · 1 آذر 1399
+4 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 35000 تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});