راندوی پرسپکتیو خارجی

نمایش مدارک فنی و ترسیمات معاری در ارائه ی طرح های معماری نقش مؤثری دارد که از مهمترین این ترسیمات پرسپکتیوهای خارجی است که بهترین اطلاعات و دید کلی از فرم را از طرح در اختیار مخاطب قرار می دهد. لذا ترسیم و راندوی هر چه بهتر پرسپکتیوهای خارجی حائز اهمیت است که مستلزم نمایش هرچه دقیق تر جنس انواع متریال به کار رفته بوده و‌ با تسلط به تکنیک های راندوی سطح و حجم (با توجه به اصول پرسپکتیو) و انواع متریال (با توجه به نور و بافت) میسر میشود. در این دوره ی آموزشی هر آنچه برای ترسیم در پرسپکتیو خارجی یک بنا نیاز است بدانید فراهم شده است.

Shima Vahedparast · 1 آذر 1399
+4 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 35000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});