راندوی شاخه و تنه

در ترسیمات معماری، درخت از عناصر پرکاربردی است که نمایش انواع آن، به اقتضای نیاز طراحی، با تکنیک های گوناگونی قابل انجام است. شاخه و تنه درخت از اجزای جدانشدنی درخت است که در این دوره ی آموزشی انواع تکنیک های ترسیم و راندوی آنها به طور مجزا از درخت آموزش داده شده است.

Shima Vahedparast · 28 آبان 1399

درباره مربی

Shima Vahedparast

44 دوره‌ها

+2 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 28000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس‌ها

پاسخ

});