تکنیک‌های راندوی حجم

به منظور راندوی حجم، لازم است تا به به تکنیک های راندوی سطح تسلط کافی داشت. در این صورت راندوی احجام و ‌داده های معماری بسیار ساده و حاصل از ترکیب تکنیک های فوق خواهد بود. در این دوره آموزشی با ۵ تکنیک اصلی راندوی حجم و چگونگی استفاده از ترکیب تکنیک های راندوی سطح در جهت راندوی احجام ساده، آشنا خواهید شد.

Shima Vahedparast · 30 دی 1399
+5 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 23000 تومان

دوره شامل

  • 5 درس‌ها

پاسخ

});