ترسیم دیاگرام برای خلق (برای فکر کردن)

بسیاری از اوقات در مواجه با سوالات طراحی گیج و مبهوت هستیم. در این جلسه تمرین میکنیم به واسطۀ دیاگرام، مسئلۀ معماری را حل کنیم و به درست‌ترین جواب ممکن دست یابیم.
seminarc · 25 تیر 1401
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل استتومان 150000تومان

دوره شامل

  • 3 درس‌ها

پاسخ

});