ترسیم دیاگرام برای خلق (برای فکر کردن)

بسیاری از اوقات در مواجه با سوالات طراحی گیج و مبهوت هستیم. در این جلسه تمرین میکنیم به واسطۀ دیاگرام، مسئلۀ معماری را حل کنیم و به درست‌ترین جواب ممکن دست یابیم.
seminarc · 25 تیر 1401

پاسخ

});