تحلیل سایت

در روند طراحی، تحلیل سایت موجود و شناخت عناصراقلیمی و فیزیکی موجود در سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه هر یک از این عوامل بر فرم و جانمایی های عملکرد های مورد نیاز تاثیر به سازایی دارد. لذا لازم است قبل از ورود به طراحی دید کامل و جامعی نسبت به این عوامل پیدا کرد. برای نشان دادن هر یک از این عوامل و تاثیر آن در طرح لازم است با استفاده از علائم تحلیلی، تحلیلی از سایت موجود ارائه شود. با توجه به اهمیت تحلیل سایت راندوی چند نمونه تحلیل سایت در دوره آموزشی فوق آموزش داده شده است.

seminarc · 1 آذر 1399

درباره مربی

seminarc

44 دوره‌ها

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});