آشنایی با ابزارهای راندو

برای راندو از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک دارای ماهیت و کارایی متفاوتی هستند و لذا با توجه به ماهیت متفاوت در موقعیت های مختلفی به کار برده می شوند. در این دوره آموزشی ابزارها مختلف و ماهیت ترسیمی هریک از آن ها معرفی می شود.

Shima Vahedparast · 30 دی 1399
+12 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
تومان 20000 تومان

دوره شامل

  • 2 درس‌ها

پاسخ

});