پرسپکتیو یک نقطه

یکی از دشواریهای ناگزیر در رسم پرسپکتیو، به گریز بردن خطوط میباشد و از اینرو هرچه ت…

شناخت ابزار ترسیم

در فرایند خلق طرح معماری، آنجا که اسکیسهای شلخته ولی زاینده، باید به ترسیمی فنی من…
});