فیگور

برای نشان دادن مقیاس و یا فعالیت های جاری در یک فضا معمولا از الما…

راندوی مبل

در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. ل…

راندوی گلدان

در راندوی فضاهای داخلی، مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار می روند. …

راندوی فرش

در نمایش فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپکتیو از اص…

راندوی چراغ

در ترسیم و راندوی فضاهای داخلی، نمایش مبلمان با رعایت اصول پرسپک…

راندوی تخت

در راندوی فضاهای داخلی مبلمان از اصلی ترین عناصر بشمار  می روند. …

});