ترکیب سطح

برای شناخت نحوۀ صحیح ترکیب احجام نیاز است تا در مرحلۀ اول با عناصر دو بعدی و سطوح تش…
});