نحوه تنظیم قرارداد

نحوه تکمیل و تنظیم توافقنامه–قراردادی خدمات مشاوره

تنظيم قرارداد هاي معماري

نکات مهم در مورد شرایط عمومی پیمان

شرط اول انجام هر گونه فعالیت حرفه‌ای در حوزه طراحی و معماری انعقاد قرار‌داد (موافقنامه) فی‌مابین طرفین قرارداد، کارفرما از یک طرف و مشاور از طرف دیگر می‌باشد به تجربه عیان شده است که درصد بالایی از مشکلات و اختلافات در روند انجام پروژه، ناشی از قراردادهای معیوب، غیرقانونی بوده است که عمده ضرر و زیان ناشی از آن نیز متوجه مشاور می‌باشد. لذا در جهت کمک به طراحان و مشاوران و به استناد بخشنامه شماره 2460/54 _842/105 سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، مطالعه دقیق و رعایت نکات مطرح شده در این مقاله توصیه می‌گردد.

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه‌ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود،

در تاریخ …………………. در ……………….. بین ……………… که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک سو و ……………… به شماره ثبت ………………… که از این پس مهندس مشاور نامیده می‌شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

این پاراگراف، شروع کلیه قراردادهای تیپ طراحی و معماری و خدمات مشاوره است که عیناً در کلیه توافقات تکرار می‌گردد.

هر موافقتنامه مشاوره، شامل 7 ماده است:

ماده یک: موضوع قرارداد

 در این قسمت به نام پروژه و مشخصات کلی آن اشاره می‌شود و شرح همراه با جزئیات موضوع، در پیوست شماره 1، ذکر می‌گردد.

ماده دو: اسناد و مدارک

 این ماده بیان‌کننده کلیه اسناد و مدارکی است که به موجب قانون، ضمیمه قرارداد بوده و دارای ارزش قانونی است. ماده 2 شامل پنج گروه اصلی مدارک است.

1- موافقتنامه

پیوست 1               شرح موضوع قرارداد

2- شرایط عمومی

پیوست 2               شرح خدمات

3- پیوست‌ها :  

پیوست 3               حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت

4- اسناد تکمیلی

پیوست 4               برنامه زمان‌بندی کلی

5- مدارک مصوب

پیوست 5               شرایط خصوصی

پیوست 6               سازمان و فهرست عوامل کلیدی انجام کار

 

ماده سه: مدت 

 در این قسمت مدت انجام خدمات مجموع قسمت‌ها، مراحل موضوع قرارداد درج می‌گردد.

برنامه زمان‌بندی با جزئیات بیشتر، در پیوست شماره 4 ارائه می‌گردد.

ماده چهار: حق الزحمه

 برآورد نهایی مجموع حق‌الزحمه قسمت‌ها و مراحل مختلف قرارداد بر اساس قیمت کلی یا متر مربعی، در این ماده قید می‌گردد. جزئیات محاسبه و روش پرداخت حق‌الزحمه (تقسیم زمانی، درصدی و …) موضوع پیوست شماره 3 است.

ماده پنج : تعهدات دو طرف

در این ماده تعهدات کلی دو طرف، مشاور و کارفرما نسبت به یکدیگر قید می‌گردد.

در حالت کلی این ماده شامل تعهد مشاور به توانایی خویش برای انجام قرارداد و تعهد کارفرما به پرداخت حق‌الزحمه مشاور می‌باشد.

ماده شش: نشانی طرفین

ماده  هفت: شماره نسخه‌های قرارداد

نماینده (کارفرما)                                  (نماینده) مشاور

نام و نام خانوادگی                                    نام و نام خانوادگی

امضا                                                           امضا

نکات مهم در مورد موافقتنامه :

  • تغییر دادن، کاستن عبارات یا کلمه‌هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست.
  • در ماده یک، برای درج موضوع قرارداد، باید مراحل و قسمت‌های مختلف خدمات نیز درج شود.
  • نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه‌های موافقتنامه را مهر و امضا کنند.
  • شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست .

نکات مهم و کلیدی در خصوص شرایط عمومی پیمان:

ماده 2: (2-2) شروع اولین قسمت یا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش پرداخت است و تاریخ شروع هر یک از قسمت‌ها، از تاریخ ابلاغ انجام قسمت یا مرحله مربوط توسط کارفرما است.

ماده 10: هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، جلسه‌های هماهنگی را ضروری بداند …………. موظف است موضوع را به کارفرما اطلاع دهد. کارفرما تا پانزده روز از دریافت گزارش نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمات اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند.

ماده 11: (11-1) کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشات، ظرف یک ماه آن‌ها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، در یک نوبت اعلام می‌کند.

(1-4) در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را اعلام نکند، مشاور نظر کارفرما را استعلام می‌نماید و چنانچه تا 15 روز از تاریخ دریافت استعلام، همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارش‌ها و مدارک ارسالی تصویب شده تلقی می‌گردد .

ماده 13: (13-1) خدمات جنبی مانند نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی …… آزمایش‌های ژئوتکنیک، ….. خاکشناسی و مانند این‌ها که اصولاً جزو خدمات موضوع قرار داد نیست، در صورت نیاز طبق ضوابط مربوط، توسط مشاوران صاحب صلاحیت، به هزینه و از سوی کارفرما انجام می‌گردد.

ماده 14: (14-1) برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور به‌عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌گردد.

(3-14) تصمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی، باید پس از تصویب آن، مطابق ماده 18 آزاد گردد.

ماده 16 :(16-1) هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله در طول انجام خدمات آن قسمت یا مرحله به‌صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار  به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

(2-16) قسط آخر هر مرحله، پس از تصویب مدارک گزارشات مربوطه، طبق ماده 18 پرداخت می‌شود.

(8-16) در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حساب‌های تائید شده، بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند، اضافه به اصل مبلغ، مبلغی معادل حاصل‌ضرب نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 5 ساله مورد عمل در بانک‌های کشور، در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، به مشاور پرداخت می‌شود. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت، سه ماه است.

ماده 17(17-1) به درخواست مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق‌الزحمه از خدمات را به‌عنوان پیش پرداخت، پس از ابلاغ آن مرحله، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هر گونه تضمین معتبر دیگر به مشاور پرداخت می‌کند.

ماده 20(20-1) بابت تأخیر غیرمجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصل‌ضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز به مدت آن قسمت کار یا مرحله کار ضرب در میزان حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست درصد حق‌الزحمه مربوط، از مشاور دریافت می‌شود.

(2-20) بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور، مبلغی معادل پنجاه درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه‌های اضافه شده به حق‌الزحمه اضافه می‌شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز برای مراحل مطالباتی، نصف مدت آن قسمت یا مرحله مربوطه و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل، تابع شرایط اجرای کار است.

ماده 21: (21-3 ) تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله، فقط برای یک‌بار مجاز است. مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا 4 ماه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

ماده 22 : (22-1 ) کارفرما می‌تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد.

(2-22) در هر مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت 2 ماهه، به مهندس مشاور اعلام می‌کند.

(6-22) کارفرما ظرف مدت 15 روز پس از دریافت صورت‌حساب، نسبت به بررسی آن اقدام و مطابق ماده 18، با مشاور تسویه حساب می‌نماید. سپرده حسن انجام کار در این حالت آزاد می‌شود.

ماده 23 : (24-1) کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ کند:

– اثبات مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت به مهندس مشاور

– عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند 27-1-2 ( ایجاد شرایط ممنوعیت فوق)

– انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما

– ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت

– اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده است.

ماده 25 (25-1) پرداخت هر گونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور کارکنان او که در تاریخ امضای قرارداد به قرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد، یا میزان آن تغییر می‌نماید، به عهده مهندس مشاور است.

(2-25) در صورت تغییر مالیات، عوارض، بیمه ، …….. حق‌الزحمه مشاور نیز توسط کارفرما متناسب  تبدیل خواهد شد .

ماده 34 : تمام مدارک و گزارشات که به‌موجب این قرار داد توسط مشاور تهیه می‌گردد، همه متعلق به کارفرما است مشاور می‌تواند با اجازه کارفرما، یک نسخه قابل تکثیر از مدارک را نزد خود نگاه دارد.

ماده 37 : این قرارداد از هر حیث، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .

مطالب مرتبط

پاسخ

});