مهارت های مفهومی

مباحث بحث عملکرد به هر آنچه در زمینه کاربردی و حل پلان و روابط عملکردی فضاها مورد نیاز است می پردازیم.این بخش شامل دو قسمت مبانی و آموزش فنی خواهد بود.

});