مهارت‌های فنی

منظور از مهارت های فنی و مباحث مربوط به آن، مهارت های اجرایی و تکمیلی در معماریست که در کل فرآیند پروژه باید در نظر گرفته شود. فراگیری این مهارت‌ها به صورت عملی و کاربردی می‌باشد.

});