دورۀ خوانش تمرین معماری دکتر شاهدی

دوره کامل خوانش تمرین‌های معماری

خوانش تمرین‌های معماری

مدرس: دکتر بهرام شاهدی

شامل دوره‌های آگاهی بصری،چگونه باید فکر کنیم،حس فضا، پروگرام دیزاین

1-شرکت در دورۀ متوسطه نیازمند گذراندن دورۀ پیش نیاز(مبتدی) می باشد.

*در صورت عدم شرکت در دورۀ مبتدی و تمایل به شرکت در دورۀ پیشرفته نیازمند جلسۀ تعیین سطح و تاییدیه استاد می باشد.

استعداد سنجی شرکت کنندگان در طول دوره انجام و سپس در پایان دوره اعلام میشود.

شروع دورۀ مبتدی: مهر ماه 1401

جلسات به صورت کارگاهی و عملی برگزار می گردد و نیازمند انجام تمرینات می باشد.

دوره جامع

خوانش تمرین‌های معماری​
میلیون تومان9800
میلیون تومان 8
  • زمان دوره: 162ساعت
  • تعداد جلسات: 54
  • تعداد دوره: 3
});