جدول نحوه ارزیابی سیستم های ساختمانی

جدول نحوه ارزیابی سیستم های ساختمانی

در این مطلب سرویس ارزیابی شامل عناوین معیارها و پاسخ گزینه‌هایی که برای شیوه ساخت متعارف و برای ساختمان‌هایی تا شش طبقه تنظیم شده است، به‌صورت کامل ارائه می‌گردد.

برای روشن شدن نحوه کار با این فهرست توضیحات زیر می تواند مفید باشد:

  • گزینه‌های خانه به‌صورت چهارستون مشخص در برابر هر معیار درج شده است که از شیوه‌های ساده برای تعیین امتیاز آن‌ها که از 1 الی 4 است، استفاده شده است. در واقع امتیاز 1 حداقل امتیاز قابل قبول در برابر معیار مورد نظر و امتیاز 4 حداکثر توانایی مقدور برای پاسخگوئی به آن است.
  • ارزش‌گذاری معیارها با تکیه به سه محور موثر در این گونه پروژه‌ها، یعنی زمان، هزینه و سهولت اجرا تنظیم گردیده است. جذب ارزش معیارها (K) نیز با مقدار محورهایی که هر معیار در شرایط مورد نظر آن‌ها مؤثر است، ارتباط مستقیم دارد .
  • با توجه به وجود 52 معیار (در چهار دسته مختلف) و ضرایب تعیین شده، حداقل امتیاز ممکن 100 و حداکثر امتیاز 400 خواهد بود. این بدان معنی است که در مقایسه دو یا هر چند آیتم مورد نظر، آیتم برنده و توجیهی، آن آیتمی است که امتیاز بالاتری نسبت به موارد دیگر انتخاب شده داشته باشد.

شیوه امتیازدهی و ارزش‌گذاری ارائه شده، طی فعالیت کارشناسی شکل گرفته است و حاصل تجربیات طولانی در این زمینه می‌باشد. بدیهی است با استقرار مدیریت متمرکز در سطح کشور و تعریف گردش کار معین، می‌توان شیوه‌های متنوعی را بسته به شرایط، معرفی و اعمال نمود.

اقتصاد و هزینه
وابستگی تأمین مصالح به ارز خارجی.
وابستگی به ابزارها و امکانات کمکی اجرا و نصب
وابستگی اقدامات مختلف اجرایی به یکدیگر
قابلیت‌های اجرایی و گستره کاربرد سیستم مورد نظر
میزان اختیار در طراحی ساختار اصلی معماری
قابلیت‌های اجرایی و گستره کاربرد سیستم مورد نظر
امکان دسترسی به تأسیسات در سیستم

* : ضریب ارزش (K) برای کلیه معیارهایی که با این علامت مشخص شده، بسته به شرایط موضعی و مقطعی و دیدگاه ارزیابی معین

انطباق با نیازهای حرارتی مناطق
وضعیت ایمنی در برابر حریق
وضعیت نصب عایق حرارتی در روش اجرایی با سیستم مورد نظر
آسیب حشرات و میکروارگانیسم‌ها
قابلیت تغییر بخشی از جزء یا قطعه پس از نصب یا اجرا
قابلیت عملیات پایانی
سهولت و رسیدگی، نگهداری و تعمیر

* : ضریب ارزش (K) برای کلیه معیارهایی که با این علامت مشخص شده، بسته به شرایط موضعی و مقطعی و دیدگاه ارزیابی معین می‌شود.

مطالب مرتبط

پاسخ

});